മട്ടന്നൂർ പത്തൊൻമ്പതാം മൈലിൽകാറും പിക്കപ്പ് ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു;ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്

മട്ടന്നൂർ  പത്തൊൻമ്പതാം മൈലിൽകാറും പിക്കപ്പ് ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു; ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്