ഊ​ട്ടി,​ കൊ​ടൈ​ക്ക​നാ​ൽ ഇ-പാസിന് വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു

ഊ​ട്ടി,​ കൊ​ടൈ​ക്ക​നാ​ൽ ഇ-പാസിന് വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു ഗൂഡല്ലൂർ: ഊട്ടി, കൊ​ടൈ​ക്കനാൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇ പാസിനുള്ള ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. epass.tnega.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. മേയ് 6 മുതൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.  മേയ് 7 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെ ഇ-പാസ് വഴിയാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.