ഇരിട്ടി സബ് ആര്‍ ടി ഓഫീസിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് തിങ്കള്‍, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലും, ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലുമായി പുനക്രമീകരിച്ചു

ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ദിവസങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു

സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിട്ടി സബ് ആര്‍ ടി ഓഫീസിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് തിങ്കള്‍, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലും, ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലുമായി പുനക്രമീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇരിട്ടി സബ് ആര്‍ടി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.ഫോണ്‍: 0490 2490001