യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ സുധാകരൻ 41139 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ

 യു.ഡി.എഫ്  സ്ഥാനാർഥി കെ സുധാകരൻ 41139 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ 
● കണ്ണൂർ

യു.ഡി.എഫ് - കെ സുധാകരൻ  188788 (+ 41139)
എൽ.ഡി.എഫ് - എം.വി ജയരാജൻ - 147649 ( -41139)
എൻ.ഡി.എ - സി രഘുനാഥ്‌ - 42539 ( -146249)